Үйл ажиллагаа

2020

Thursday, 11.06.2020

“Газар тариалангийн сургалт, нэвтрүүлэлтийн арга зүй” талбайн сургалт

Газар тариалангийн салбарт нэвтрүүлэх үйлчилгээний тогтолцоог хөгжүүлэх зорилгоор Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс 2019 оны 10-р сар, 2020 оны 1-р сард ХААҮШУОНТ-тэй хамтран аймгийн ХХААГ-дад нэвтрүүлэх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүдийг сургалт, нэвтрүүлэлтийн арга зүйн сургалтад хамруулсан. Сургалтад хамрагдсан мэргэжилтнүүдэд сургалтаар олж авсан мэдлэгээ бататгахад нь туслах, мөн сургалтад оролцож амжаагүй аймгийн агрономчдын үйлдвэрлэлийн нөхцөлд тариаланчдад технологийн зөвлөгөөг өгөх ур чадварыг сайжруулах зорилгоор “Газар тариалангийн сургалт, нэвтрүүлэлтийн арга зүй” сэдэвт бүсчилсэн талбайн сургалтыг ХХААҮШУОНТ болон Дархан-Уул аймгийн ХХААГ-тай хамтран 2020 оны 6-р сарын 11-12-нд Дархан Уул аймгийн Орхон, Хонгор сумдад зохион байгууллаа.

Read more …

Thursday, 23.01.2020

“Экстейншиний арга зүй - сургагч багшийн сургалт”

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний бүтцийг бэхжүүлэх, бодлого, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯ-наас 2019 онд ХААҮШУОНТ-ийг тус яамны харъяа улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын статустайгаар шинэчлэн байгуулж, аймгуудын ХХААГ-т нэвтрүүлэх үйлчилгээ хариуцсан орон тоог сэргээн бий болгосноос гадна “Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээний тухай хууль”-ийн төслийг 2020 онд багтаан УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөжээ. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний хүний нөөцийн чадавхийг аймгийн төвшинд бэхжүүлэх зорилгоор “Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээний сургагч багш бэлтгэх” сургалтыг Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл”, ХААҮШУОНТ хамтран 2019 оны 10-р сард зохион байгуулж, 12 аймгийн мэргэжилтнүүдийг хамруулсан.

Read more …